Misiunea ?i obiective
"Biblioteca este în unica pozi?ie de a fi, în acela?i timp, catalizator ?i participant la procesele intelectuale care transforma informa?ia în cunoa?tere ?i cunoa?terea în întelepciune.”          
Întreaga activitate se deruleaza în conformitate cu Legea bibliotecilor nr.334/2002, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Ordonan?a Guvernului nr.26/2005, Legea nr.114/2006 ?i conform legisla?iei europene în domeniu, ?tiut fiind faptul ca biblioteca are importan?a strategica în via?a ?i dezvoltarea comunita?ii. De asemenea, Biblioteca Judeteana este organizata ca institu?ie culturala pe principiul teritorial ?i functioneaza în baza Regulamentului de organizare ?i func?ionare, precum ?i a altor acte normative privind activitatea institu?iilor de cultura aflate în subordinea Consiliului Jude?ean Alba.

     Biblioteca Jude?eana “Lucian Blaga ” Alba serve?te interesele de informare, studiu, educa?ie, lectura ?i recreere ale locuitorilor din municipiul Alba Iulia ?i jude?ul Alba, oferind acces liber, gratuit ?i nediscriminatoriu la informa?ie ?i cunoa?tere prin baza de date ?i colec?iile proprii.

Obiective:
•promovarea excelen?ei, a experimentului ?i a inova?iei
•deservirea prompta, eficienta ?i de calitate a tuturor beneficiarilor, atragerea spre lectura a noilor cititori poten?iali
•implementarea ?i implicarea în programe culturale ?i  comunitare
•modalita?i de diversificare a ofertei culturale, informa?ionale ?i educative, promovarea marketingului cultural ?i a imaginii institu?iei
•perfec?ionarea continua a personalului
•asigurarea  asisten?ei de specializare celorlalte biblioteci publice din jude?
•buna gestionare a resurselor financiare bugetare ?i atragerea unor noi surse de finan?are
•colaborarea cu alte institu?ii similare din jude? ?i din ?ara
Sediul Bibliotecii Judetene    
Luni - Vineri:   orele 900 - 1700
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Ampoi   
Luni - Vineri:  orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Centru de zi
Luni - Vineri:  orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Cetate  
Luni:    orele 900 - 1700
Marti - Vineri: orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:    Închis
concept by webdesignadis.ro
Biblioteca Jude?eana Lucian Blaga Alba .Toate drepturile rezervate.
Adresa:  Str. Camil Velican (fostaTrandafirilor),nr. 22 :: Tel. +[40] 258/  811 443 :: Fax: 0258/ 817 204 :: e-mail : bjalba@gmail.com
Vizitatori unici
Biblioteca Jude?eana
Lucian Blaga
Alba